Causas de muerte, año 1901

Fuentes: Defunciones según causa y sexo, año 1901. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de Valencia

I. MALALTIES GENERALS I. ENFERMEDADES GENERALES
1. Febra tifoide (tipus abdominal) 1. Fiebre tifoide (tipo abdominal)
2. Tifus exantemàtic 2. Tifus exantemático
3. Febra recurrent 3. Fiebre recurrente
4. Febra intermitent i Caquèxia palúdica 4. Fiebre intermitente y Caquexia palúdica
4bis. Caquèxia palúdica 4bis. Caquexia palúdica
5. Pigota 5. Viruela
6. Pallola 6. Sarampión
7. Escarlatina 7. Escarlatina
8. Tos ferina (Coqueluche) 8. Tosferina (Coqueluche)
9. Diftèria i Crup 9. Difteria y Crup
9bis. Diftèria 9bis. Difteria
10. Grip 10. Gripe
11. Suor mil·liar 11. Sudor miliar
12. Còlera asiàtic 12. Cólera asiático
13. Còlera nostras 13. Cólera nostras
14. Disenteria 14. Disentería
14bis. Disenteria epidèmica 14bis. Disentería epidémica
15. Pesta 15. Peste
16. Febra groga 16. Fiebre amarilla
17. Lepra 17. Lepra
18. Erisipela 18. Erisipela
19. Altres afeccions epidèmiques 19. Otras afecciones epidémicas
20. Infecció purulenta i Septicèmia 20. Infección purulenta y Septicemia
21. Rotllo i Llàntia 21.
22. Pústula maligna i Carboncle 22. Pústula maligna y Carbunco
23. Ràbia 23. Rabia
24. Actinomicosis, Triquinosi, etc. 24. Actinomicosis, Triquinosis,etc.
25. Pel·lagra 25. Pelagra
26. Tuberculosi de la laringe 26. Tuberculosis de la laringe
27. Tuberculosi dels pulmons 27. Tuberculosis de los pulmones
28. Tuberculosi de les meninges 28. Tuberculosis de las meninges
29. Tuberculosi abdominal 29. Tuberculosis abdominal
30. Mal de Pott 30. Mal de Pott
31. Abscés fred i per congestió 31. Absceso frío y por congestión
32. Tumors blancs. 32. Tumores blancos.
33. Tuberculosi d'altres òrgans 33. Tuberculosis otros órganos
34. Tuberculosi generalitzada 34. Tuberculosis generalizada
35. Escròfula 35. Escrófula
36A. Sífilis 36A Sífilis
36B. Xancre bla 36B. Chancro blando
37. Blennorràgia de l'adult 37. Blenorragia del adulto
38. Afeccions gonocòcciques del xiquet 38. Afecciones gonocóccicas del niño
39. Càncer de la cavitat bucal. 39. Cáncer de la cavidad bucal.
40. Càncer de l'estómac, del fetge 40. Cáncer del estómago, del hígado
41. Càncer del peritoneu, de l'intestí i del recte 41. Cáncer del peritoneo, del intestino y del recto
42. Càncer dels òrgans genitals de la dona 42. Cáncer de los órganos genitales de la mujer
43. Càncer dels pits 43. Cáncer de los pechos
44. Càncer de la pell 44. Cáncer de la piel
45. Càncer d'altres òrgans i dels òrgans no especificats. 45. Cáncer otros órganos y de los órganos no especificados.
46. Altres tumors (excepte els dels òrgans genitals de la dona) 46. Otros tumores (excepto los de los órganos genitales de la mujer)
47. Reumatisme articular agut 47. Reumatismo articular agudo
48. Reumatisme crònic i Gota 48. Reumatismo crónico y Gota
49. Escorbut 49. Escorbuto
50. Diabetis 50. Diabetes
51. Goll exoftàlmic 51. Bocio exoftálmico
52. Malaltia bronzejada d'Addison 52. Enfermedad bronceada de *Addison
53. Leucèmia 53. Leucemia
54. Anèmia, Clorosi 54. Anemia, Clorosis
55. Altres malalties generals 55. Otras enfermedades generales
56. Alcoholisme agut o crònic 56. Alcoholismo agudo o crónico
57. Saturnisme 57. Saturnismo
58. Altres intoxicacions professionals cròniques 58. Otras intoxicaciones profesionales crónicas
59. Altres enverinaments crònics 59. Otros envenenamientos crónicos
II. DEL SISTEMA NERVIÓS I DELS ÒRGANS DELS SENTITS II. DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS
60. Encefalitis 60. Encefalitis
61. Meningitis simple 61. Meningitis simple
61Bis. Meningitis cerebroespinal epidèmica 61Bis. Meningitis cerebroespinal epidémica
62. Atàxia locomotriu progressiva 62. Ataxia locomotriz progresiva
63. Altres malalties de la medul·la espinal 63. Otras enfermedades de la médula espinal
64. Congestió i hemorràgia cerebrals 64. Congestión y hemorragia cerebrales
65. Reblaniment cerebral 65. Reblandecimiento cerebral
66. Paràlisi sense causa indicada 66. Parálisis sin causa indicada
67. Paràlisi general 67. Parálisis general
68. Una altra forma d'alienació mental 68. Otra forma de enajenación mental
69. Epilèpsia 69. Epilepsia
70. Eclàmpsia (no puerperal) 70. Eclampsia (no puerperal)
71. Convulsions dels xiquets 71. Convulsiones de los niños
72. Tètans 72. Tétanos
73. Corea (ball de Sant Vito) 73. Corea (baile de San Vito)
74A. Histerisme 74A Histerismo
74B. Neuràlgia 74B. Neuralgia
74C. Altres malalties del sistema nervis 74C. Otras enfermedades del sistema nervios
75. Malalties dels ulls i dels seus annexos. 75. Enfermedades de los ojos y de sus anexos.
76. Malalties de les oïdes 76. Enfermedades de los oídos
III. DE L'APARELL CIRCULATORI. III. DEL APARATO CIRCULATORIO.
77. Pericarditis 77. Pericarditis
78. Endocarditis aguda 78. Endocarditis aguda
79. Malalties orgàniques del cor 79. Enfermedades orgánicas del corazón
80. Angina de pit 80. Angina de pecho
81. Afeccions de les artèries, ateroma, aneurisma, etc. 81. Afecciones de las arterias, ateroma, aneurisma, etc.
82. Embòlia i Trombosi 82. Embolia y Trombosis
83. Afeccions de les venes (varius, hemorroides, flebitis, etc.) 83. Afecciones de las venas (varices, hemorroides, flebitis, etc.)
84. Afeccions del sistema limfàtic (limfangitis, etc.) 84. Afecciones del sistema linfático (linfangitis, etc.)
85. Hemorràgies 85. Hemorragias
86. Altres afeccions de l'aparell circulatori 86. Otras afecciones del aparato circulatorio
IV. DE L'APARELL RESPIRATORI IV. DEL APARATO RESPIRATORIO
87. Malalties de les fosses nasals 87. Enfermedades de las fosas nasales
88. Afeccions de la laringe 88. Afecciones de la laringe
89. Afeccions del cos tiroide 89. Afecciones del cuerpo tiroides
90. Bronquitis aguda 90. Bronquitis aguda
91. Bronquitis crònica 91. Bronquitis crónica
92. Broncopneumònia 92. Bronconeumonía
93. Pneumònia 93. Neumonía
94. Pleuresia 94. Pleuresía
95. Congestió i apoplexia pulmonars 95. Congestión y apoplejía pulmonares
96. Gangrena del pulmó 96. Gangrena del pulmón
97. Asma 97. Asma
98. Emfisema pulmonar 98. Enfisema pulmonar
99. Altres malalties de l'aparell respiratori (excepte la tisi) 99. Otras enfermedades del aparato respiratorio (excepto la tisis)
V. DE L'APARELL DIGESTIU V. DEL APARATO DIGESTIVO
100. Afeccions de la boca i dels seus annexos 100. Afecciones de la boca y de sus anexos
101. Afeccions de la faringe 101. Afecciones de la faringe
102. Afeccions de l'esòfag 102. Afecciones del esófago
103. Úlcera de l'estómac 103. Úlcera del estómago
104. Altres afeccions de l'estómac (excepte el càncer) 104. Otras afecciones del estómago (excepto el cáncer)
105. Diarrea i enteritis (per als menors de dos anys) 105. Diarrea y enteritis (para los menores de dos años)
105Bis. Diarrea i enteritis crònica 105Bis. Diarrea y enteritis crónica
106. Diarrea i enteritis crònica (per als de dos o més anys) 106. Diarrea y enteritis crónica (para los de dos o más años)
107. Paràsits intestinals 107. Parásitos intestinales
108. Hèrnies, obstruccions intestinals 108. Hernias, obstrucciones intestinales
109A. Altres afeccions de l'intestí 109A Otras afecciones del intestino
109B. Malalties de l'anus i fístules estercoràries 109B. Enfermedades del ano y fístulas estercorarias
110. Icterícia greu 110. Ictericia grave
111. Tumors hidàtics del fetge 111. Tumores *hidàtics del hígado
112. Cirrosi hepàtica 112. Cirrosis hepática
113. Càlculs biliars 113. Cálculos biliares
114. Altres afeccions del fetge 114. Otras afecciones del hígado
115. Afeccions de la melsa. 115. Afecciones del bazo.
116. Peritonitis simple (excepte la puerperal) 116. Peritonitis simple (excepto la puerperal)
117. Altres afeccions de l'aparell digestiu (excepte el càncer i la tuberculosi) 117. Otras afecciones del aparato digestivo (excepto el cáncer y la tuberculosis)
118. Apendicitis i flegmó de la fossa ilíaca 118. Apendicitis y flemón de la fosa ilíaca
VI. DE L'APARELL GENITOURINARI I DELS SEUS ANNEXOS VI. DEL APARATO GENITOURINARIO Y DE SUS ANEXOS
119. Nefritis aguda 119. *Nefritis aguda
120. Malaltia de Bright 120. Enfermedad de *Bright
121. Altres malalties dels renyons i dels seus annexos 121. Otras enfermedades de los riñones y de sus anexos
122. Càlcul de les vies urinàries 122. Cálculo de las vías urinarias
123. Malalties de la bufeta 123. Enfermedades de la vejiga
124. Altres malalties de la uretra, abscés urinosos, etc. 124. Otras enfermedades de la uretra, absceso
urinosos, etc.
125. Malalties de la pròstata 125. Enfermedades de la próstata
126. Malalties no venèries dels òrgans genitals de l'home 126. Enfermedades no venéreas de los órganos genitales del hombre
127. Metritis 127. Metritis
128. Hemorràgia uterina no puerperal 128. Hemorragia uterina no puerperal
129. Tumor uterí (no cancerós) 129. Tumor uterino (no canceroso)
130. Altres malalties de l'úter 130. Otras enfermedades del útero
131. Quistos i altres tumors de l'ovari 131. Quistes y otros tumores del ovario
132. Altres malalties dels òrgans genitals de la dona 132. Otras enfermedades de los órganos genitales de la mujer
133. Malalties no puerperals de la mamella (excepte el càncer) 133. Enfermedades no puerperales del pecho (excepto el cáncer)
VII. ESTAT PUERPERAL VII. ESTADO PUERPERAL
134. Accidents de l'embaràs 134. Accidentes del embarazo
135. Hemorràgia puerperal 135. Hemorragia puerperal
136. Altres accidents del part 136. Otros accidentes del parto
137. Septicèmia puerperal 137. Septicemia puerperal
138. Albuminúria i eclàmpsia puerperals 138. *Albuminúria y eclampsia puerperales
139. "Flegmasia alba dolens" puerperal 139. "Flegmasia alba dolens" puerperal
140. Altres accidents puerperals. Mort sobtada 140. Otros accidentes puerperales. Muerte repentina
141. Malalties puerperals de la mamella 141. Enfermedades puerperales del pecho
VIII. DE LA PELL I DEL TEIXIT CEL·LULAR VIII. DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR
142. Gangrena 142. Gangrena
143. Floronco, furóncol 143. Floronco, furúnculo
144. Flegmó, abscés calent 144. Flemón, absceso caliente
145A. Tinya favosa 145A Tiña favosa
145B. Tinya tonsurant 145B. Tiña tonsurante
145C. Peladella (alopècia) 145C. Peladella (alopecia)
145D. Sarna 145D. Sarna
145E. Altres malalties de la pell i dels seus annexos 145E. Otras enfermedades de la piel y de sus anexos
IX. DELS ÒRGANS DE LA LOCOMOCIÓ IX. DE LOS ÓRGANOS DE LA LOCOMOCIÓN
146. Afeccions dels ossos (excepte la tuberculosi) 146. Afecciones de los huesos (excepto la tuberculosis)
147. Malalties de les articulacions (excepte latuberculosi i el reumatisme) 147. Enfermedades de las articulaciones (excepto la tuberculosis y el reumatismo)
148. Amputació 148. Amputación
149. Altres afeccions dels òrgans de la locomoció 149. Otras afecciones de los órganos de la locomoción
X. VICIS DE CONFORMACIÓ X. VICIOS DE CONFORMACIÓN
150. Vicis congènits de conformació (excepte els nascuts morts) 150. Vicios congénitos de conformación (excepto los nacidos muertos)
XI. PRIMERA INFÀNCIA XI. PRIMERA INFANCIA
151. Debilitat congènita, icterícia i esclerèmia 151. Debilidad congénita, ictericia y escleremia
152. Altres malalties peculiars de la primera infància 152. Otras enfermedades peculiares de la primera
infancia
153. Falta de cures 153. Falta de curas
XII. VELLESA XII. VEJEZ
154. Debilitat senil 154. Debilidad senil
XIII. AFECCIONS PRODUÏDES PER CAUSES EXTERIORS XIII. AFECCIONES PRODUCIDAS POR CAUSAS EXTERIORES
155. Suïcidi per enverinament 155. Suicidio por envenenamiento
156. Suïcidi per asfíxia 156. Suicidio por asfixia
157. Suïcidi per suspensió o estrangulació 157. Suicidio por suspensión o estrangulamiento
158. Suïcidi per submersió 158. Suicidio por sumersión
159. Suïcidi amb arma de foc 159. Suicidio con arma de fuego
160. Suïcidi amb instrument tallant 160. Suicidio con instrumento cortante
161. Suïcidi per precipitació dones de llocs elevats 161. Suicidio por precipitación mujeres de lugares elevados
162. Suïcidi per xafada o magolament 162. Suicidio por chafada o magullamiento
163. Altres suïcidis 163. Otros suicidios
164. Fractures 164. Fracturas
165. Luxacions 165. Luxaciones
166. Altres traumatismes accidentals 166. Otros traumatismos accidentales
167. Cremada pel foc 167. Quemadura por el fuego
168. Cremades per substàncies corrosives 168. Cremades por sustancias corrosivas
169. Insolació 169. Insolación
170. Congelació 170. Congelación
171. Commoció elèctrica 171. Conmoción eléctrica
172. Submersió accidental 172. Sumersión accidental
173A. Esgotament nerviós o per excés de treball 173A Agotamiento nervioso o por exceso de trabajo
173B. Inanició 173B. Inanición
174. Absorció de gasos deleteris 174. Absorción de gases deletéreos
175. Altres enverinaments aguts 175. Otros envenenamientos agudos
176. Altres violències exteriors 176. Otras violencias exteriores
XIV. MALALTIES MAL DEFINIDES XIV. ENFERMEDADES MAL DEFINIDAS
177. Hidropesia 177. Hidropesía
178. Mort sobtada 178. Muerte repentina
179. Causes de defunció no especificades o mal definides 179. Causas de defunción no especificadas o mal definidas