Censo de Alzira 1667
En esta memoria y manifest per parexerme que els pobres que los justicia y jurats de la vila de Alsira havien donat en dit manifest y que no podrà ser que tots los contenguts en lo numero de pobres podria haver ne tants e agustat ab dits justicia y jurats que aguesen de pagar per sinch cents pagadors ab que a quedat ajustat en dita conformitat no obstant que el numero de pagadors no[] arriba [] quatre cents setanta y tres ab que [] de dits justicia y jurats esta en cantitat de docentes vint y cinch lliures per 400 pagadors [] Nicolau Castell notari. Certifique y fas fe yo Melchior Dolz notari y escriva de la sala dels jurats de la present vila de Alzira com la infrascrita nomina es el verdader manifest de tots los vehins y moradors que de present habiten en dita y present vila sos arravals llochs del Toro y Moncada alqueries y molins la qual fonch feta per los justicia y jurats de aquella precehint jurament a Nostre Senyor Deu [ega] per aquells prestat en mans y poder de Nicolau Castell notari tenint poder ab lletres despachades per lo comissari real del thesorer de Sa Magestad e[] dies del present mes de janer del any mil siscents []tanta set los quals son los següents
Transcripción realizada por Ximo Cebolla

Eclesiasticos

Mossen Geroni Boil vicari perpetu
Mossen Senent Thomas
Mossen Miquel Masseres
Don Francisco Acharte clergue

Don Andreu Acharte clergue
Mossen Llorens Cato
Mossen Geroni Colomina
Mossen Pedro Martinez

Mossen Geroni Caldes
Mossen Juan Medina
El doctor Juan Miquel clergue
Mossen Vicent Segarra

Mossen Nicolau Gomis
Mossen Urbano Gomis
Mossen Calixto Gomis
Mossen Vicent Pasqual

Mossen Felix Pinar
Mossen Monserrat Olzina
Mossen Salvador Pinto
Mossen Juan Las cura

Mossen Jusep Daroquí
Mossen Jusep Cato
Mossen Dura [doctor]
Mossen Antoni Lleo

Mossen Pere Tamarit
Mossen Jusep Palau
Mossen Geroni Palau
Mossen Estanislau Palau

Mossen Thomas Rodrigo
Mossen Jaume Segura
Mossen Felix Servera
El retor de Sant Juan

Cavallers

Dona Ignes Acharte viuda
Dona Jusepa Acharte viuda
[Don] Thomas Albornoz
Don Geroni Folch

Don Jusep Acharte
Don Gaspar Luquí
Don Vicent Albornoz
Dona Margarita Puigsalt viuda

Castellana Luquí viuda
Don Francisco Cassasus
Agosti Gari generos

Pobres

Maria Sant Anton viuda de

Jusep Sarrio
Pere Juan Llombart
Viuda de mestre Fontana
Viuda de Jaume Agostí

Balthazar de Sant Marti
Luis Ferrando
Viuda de Juan Jusep Sabater
Geronimo Carlos

Viuda del doctor [Divos]
Viuda de Juan Ximeno
Miquel de la Cueva
Vicent Calduf

Juan Orenga
Luis Botella
Viuda de Thomas Ripoll
Viuda de na Sospedra

Juan Landete
Viuda de Jusep Ruvio
Frances Candel
Geroni Sastre

Thomas Rovira
Agna Colom viuda
Juan Arnau
Viuda de Matheu Zacares

Chochim Llopis
Juan Ardevol
Agosti Lares
Viuda de Luis Ardevol

Thomas Matheu sastre
Juan Ruvio
Pasqual Pardo
Donissa Sabater

Gesinto Talens
Viuda de Christofol Exarch
Jusep Carmona

Raval de Sant Agosti

Vicent Bogart

Jaume Sala evisench
Viuda de Juan [Font]
Jusep Ivorra
Vicent Pallares

Donis Sebria
Viuda na Blasca
Jaume Mariner
Battiste Pelufo

Jaume Tamarit major
Pere Bixquert
Vicent Bixquert
Juan Thomas Blanquer

Antoni Pertinya
Juan Firanso
Andreu Arnau
Juan Gasques

 
I per a que a dites cosses plena fe y sia donada y atribuyda yo dit Melchior Dolz notari escriva assi posse mon signe
1 2 3 4 5 6 7 Siguiente >