Censo de Enguera de 1646

 
Acte de registre y certificatória de les cases y vehïns que hi a en la vila de Enguera.
Die XXX, mensis octobris, anno a nativitate domini MDCXXXXVI.
En la vila de Enguera, en trenta dies del mes de octubre, any de la nativitat de nostre Senyor Déu mil sis-cents quaranta y sis, en presentia de mi, Pere Barberà, notari escrivà de la sala de jurats de dita vila y dels testimonis dejús scrit, personalment constituhïts Vicent García, justícia, Damia Sánchiz, Llorens Gascó y Pere Marín, fill de Joan dit de Melchor, jurats de dita vila, los quals requeriren a mi, dit notari que per quant ab una carta dels señors elets dels tres estaments del present Regne de València, dada en dita ciutat de Valencia a tretze dies dels presents mes e any, se'ls ha donat orde y manat facen aquells certificatoria de totes les cases y vehïns que hi a en dita vila, y que remeten aquella per a quinze dies del mes de noembre primer, volent a dits señors elets que per scrit requerien y la (re)queriren a mi(t), dit notari, los ne rebés acte públich de dites cases y veïns que hi a en dita vila, la qual nómina y número de aquelles y aquells és del tenor següent:
Transcripción realizada por Lluis Dordal
Viuda De Alonso Aguado |
Diego Almenara |
Joan Almenara |
Balthasar Almenara Notari |
Hieroni Almenara Notari |
Martí Andúxar |
Pere Vicent Aparici |
Joan Pau Aparici |
Joan Aparici |
Joan Aparici |
Jaume Aparici |
Pere Aparici |
Miquel Aparici |
Joan Aparici |
Pere Aparici |
Gaspar Aparici |
Pere Aparici De Martí |
Pere Aparici Rey |
Gaspar Aparici |
Fabià Aparici |
Llorens Aparici |
Frances[C] Aparici |
Ambrosi Aparici |
Pere Aparici |
Miquel Aparici |
Jaume Aparici |
Pere Aparici |
Pere Aparici |
Pere Aparici |
Joan Aparici |
Thomas Aparici |
Thomas Aparici |
Luis Aparici |
Thomas Aparici |
Miquel Aparici De Cristòfol |
Gaspar Aparici De Almenara |
Martí Aparici De Jaume |
Miquel Aparici De Joan |
Mossén Miquel Aparici |
Mossén Joseph Aparici |
Viuda De Martí Aparici |
Viuda De Gaspar Aparici |
Viuda De Miquel Aparici |
Viuda De Jaume Aparici |
Viuda De Pere Aparici |
Viuda De Jaume Aparici |
Viuda De Jaume Aparici |
Viuda De Pere Aparici |
Viuda De Miquel Aparici Fuster |
Grishóstomo Aparici |
Sebastià Aparici |
Simió Aparici |
Roch Aparici |
Pere Aparici |
Gaspar Aparici |
Jaume Aparici |
Miquel Aparici |
Pere Aparici |
Sebastià Aparici |
Pere Aparici |
Balthasar Aparicio |
Joan Baptiste Arazil |
Andreu Armengol |
Joan Barberà |
Anthoni Barberà |
Joan Barberà |
Joan Barberà |
Jaume Barberà |
Joan Barberà |
Joan Barberà |
Joan Barberà |
Joan Barberà |
Augustí Barberà |
Jaume Barberà |
Martí Barberà |
Jaume Barberà |
Miquel Joan Barberà |
Pere Barberà |
Joan Barberà |
Pere Barberà Notari |
Joan Barberà Notari |
Viuda De Lanbertos Barberà |
Viuda De Joan Baptiste Barberà |
Viuda De Joan Barberà |
Viuda De Pere Barberà |
Viuda De Jaume Barberà |
Pere Barrón Notari |
Joan Barrón Notari |
Jordi Belda |
Vicent Belda |
Pere Joan Beneito |
Joan Besens |
Augustí Bixquert |
Pere Bonete |
Nicolau Botella |
Hieroni Buñol |
Joseph Cabeces |
Miquel Cabeces |
Pere Cabeces |
Vicent Cabeces |
Catherina Cabeces |
Joan Cabeces |
Viuda De Joan Cabeces |
Viuda De Alonso Cabeces |
Miquel Cantó |
Domingo Cara |
Frances[C] Castillo |
Joan Ciges |
Miquel Ciges Notari |
Viuda De Miquel Ciges |
Frances[C] Claver |
Joan Claver |
Benito Collado |
Viuda De Vicent De Ves |
Viuda De Anthoni Del Olmo |
Joan Faura |
Joan Faura |
Viuda De Pere Faura |
Domingo Ferrer |
Berthomeu Fitó |
Viuda De Joachim Fitó |
Joan Thomas García |
Amaro García |
Vicent García |
Joan García |
Anthoni García |
Anthoni García |
Anthoni García |
Ygnaci García |
Francisco García |
Pere García |
Alonso García |
Viuda De Francisco García |
Viuda De March Anthoni García |
Thomas Garrigós |
Joan Gascó |
Maties Gascó |
Vicent Gascó |
Vicent Gascó |
Joan Baptiste Gascó Notari |
Llorens Gascó |
Catherina Gasco Beata |
Viuda De Martí Gascó |
Gaspar Gil |
Vicent Gil |
Joan Gil |
Vicent Gisbert |
Joan Guerola |
Berthomeu Guerola |
Joseph Guerola |
Gaspar Guerola |
Llorens Guerola |
Sebastià Guerola |
Vicent Guerola |
Felix Guerola |
Viuda De Pere Guerola |
Viuda De Pere Gregori Guerola |
Viuda De Sebastià Guerola |
Viuda De Luis Guerola Notari |
Carlos Guzmán |
Grabiel Just |
Joseph Llorens |
Joan Llorens |
Jaume Llorens |
Joan López |
Vicent López
Frances[C] López
Joan López Pastor
Viuda De Pere López
Viuda De Joan López
Joan Marín
Catherina Marín
Joan Marín
Joan Marín
Pere Marín
Vicent Marín
Miquel Marín
Joseph Marín
Marcarina Marín
Pere Marín Son Germà
Pere Marín
Joan Marín
Joan Marín
Anthoni Marín
Miquel Marín
Jaume Marín
Frances[C] Marín
Sebastià Marín
Vicent Marín
Pere Marín
Viuda De Joan Marín
Viuda De Jaume Marín
Viuda De Joan Marín
Viuda De Joan Marín De Gaspar
Gaspar Martií
Diego Martínez
Pere Martínez
Jaume Martínez
Viuda De Gil Martínez
Viuda De Joan Merino
Joan Molina
Viuda De Llorens Morales
Sebastià Moreno
Pere Mostaro
Sebastià Muñoz
Berthomeu Navalón
Joan Palomares
Lluis Palomares
Viuda De Luis Palomares
Pere Pardo
Joachim Pardo
Salvador Pareja
Miquel Pareja
Grabiel Pareja
Joan Pareja
Miquel Pareja
Joan Pareja
Nadal Pareja
Augustí Pareja
Viuda De Augustí Pareja
Viuda De Jaume Pareja
Pere Pasqual
Joan Paxarón
Pere Paxarón
Joseph Paxarón
Anthoni Perales
Hieroni Pérez
Miquel Pérez
Frances[C] Pérez
Luis Pérez
Joan Pérez
Miquel Pérez
Joan Pérez
Martí Pérez
Viuda De Miquel Pérez
Viuda De Joan Pérez
Viuda De Augustí Pérez
Viuda De Joan Pérez
Viuda De Damià Pérez
Viuda De Vicent Pérez
Viuda De Pedro Pérez
Viuda De Andreu Pérez
Berthomeu Polop
Gaspar Polop
Vicent Polop
Joan Polop
Frances[C] Polop
Joan Polop
Miquel Polop
Joseph Polop
Joan Polop
Martí Polop
Vicent Polop Son Gendre
Viuda De Miquel Polop
Viuda De Joan Polop
Viuda De Joan Polop
Viuda De Francisco Poveda
Vicent Pujacons
[O]Nofre Pujacons
Miquel Pujacons
Viuda De [O]Nofre Pujacons
Diego Rabadán
Miquel Rodríguez
Joan Rodríguez
Viuda De Francisco Rodríguez
Pere Salazar
Martí Sánchiz
Joan Sánchiz
Joan Sánchiz
Joan Sánchiz
Miquel Sánchiz
Francisco Sánchiz
Damià Sánchiz
Viuda De Martí Sánchiz
Viuda De Jaume Sánchiz
Andreu Sans
Thomas Sans
Hieroni Sans
Esteve Sans
Domingo Sans
Sebastià Sans
Joan Sans
Viuda De Augustí Sans
Augustí Sarrió
Augustí Sarrió
Miquel Sarrió
Joan Sarrió Pareja
Martí Sarrió
Martí Sarrió
Gregori Sarrió
Augustí Sarrió
Augustí Sarrió
Martí Sarrió
Miquel Sarrió
Joseph Sarrió
Joan Sarrio Cathalà
Viuda De Martí Sarrió
Luis Selma
Mossén Fernando Sepúlveda Rector
Mossén Joseph Sepúlveda Son Germà
Pere Simó
Joan Simó
Pere Simó
Frances[C] Simó
Anthoni Simó
Miquel Simó
Joan Simó
Miquel Simó
Anthoni Simó
Miquel Simó
Joan Simó
Miquel Simó
Joan Simó
Luis Simó
Simió Simó
Mossén Joan Simó
Miquel Soriano
Jaume Tergüel
Joan Tormo
Patricio Tormo
[A]Usiàs Tormo
Anthoni Tormo
La Muller De Baptiste Tormo
Viuda De Joan Tormo
Viuda De Hieroni Tormo
Viuda De Pere Tormo
Francisco Valiente
Francisco Verde
Thomas Vicente
Marco Vicente