Vecinos de Elche 1380-1400

 
Transcripción realizada por
Matheu Agosti |
Bernat Ainés |
Berthomeu Ainés Prevere |
Jaume Aines |
Pere Albaredes |
Jacme d' Albarrasí |
Thomás de Albarrasi |
Bernat d' Alcala |
Johan d' Alenzina |
Domingo d' Alfambra |
Alvaro Alfonso |
Johan Alfonso |
Berenguer d' All |
Matheu Almenara |
Berenguer d' Amill |
Anthoni d' Ançano |
Johan d' Ançano |
Miquel Andreu |
Ferrando Aparici |
Johan d' Aries |
Arnau Aster |
Berthomeu d' Auvérnia |
Johan d' Auvérnia |
Thomas d' Auvérnia |
Ferando d' Ayala |
Jacme Balaguer |
Martí Baldoví |
Beneyto Bataller |
Pere Bataller Prevere |
Pasqual Bernabeu |
Berenguer Bonet |
Domingo Boneych(?) |
Martí Borras |
Bertomeu Buades |
En Burrixana |
Romeu C'Esplugues |
Matheu de Calataiud |
Pere Calataiud |
Dona Sebélia del Calceller |
Dona Alisén de Caldes |
Ramon Campgalí |
Pere Campgalí |
Berenguer Canals |
Bernat Canals |
Matheu Cano |
Guillem Carbonell |
Berthomeu Carrasquer |
Jacme Carrasquer |
Johan Carrasquer |
Johan de Carrió |
Matheu Carrió |
Pere Carrió |
Domingo Cas Ferrer |
Ivanyes de la Casa |
Jacme Casavella |
Martí Cascant |
Francesch Castell |
Jacme Castellet Prevere |
Joan de Castellsent |
Guillamó Catala Corredor |
Berthomeu Celom |
Bernat Vallés(?) Codines |
Jacme Vallés(?) Codines |
Guillem Constantí |
Berenguer Crespo |
Berenguer Crespo El vell |
Berthomeu Crespo |
Domingo Crespo Prevere |
Martí Crespo |
Pere de Crespo |
Dona Lexandria d'en Cuca |
Ramon Descamps |
Francesch Desclapers |
Tristany Desclapers |
Bertran Descortell |
Pere Desllobets |
Francesch Despatró |
Pere Desponq |
Thomas Desquartall Prevere |
elferrer Domingo |
Johan Domínguec |
Johan d' Enea |
Na Esclapés |
Bernat Esclós |
Arnau Escriva |
Jacme Escriva |
Johan Escuder |
Antholí Esperandéu |
Ramon d' Esplugues |
Anton de Falces |
Johan Ferrandeç |
Lope… Ferrandeç de La Vidrizell |
Pere Ferrer de Perelada |
Johan de Ferrera |
Bertomeu Ferri |
Berthomeu Ferri major |
Bertomeu Ferri menor |
Dona Figuera |
Na Fira |
Anthoni Fira Notari |
Domingo Galindo |
Pere Galindo |
Ferrando de Ganga |
Bernat Garcia |
Domingo Garcia |
Ferando Garcia Prevere |
Jacme Garcia |
Johan Garcia Major |
Johan Garcia El jove |
Dona Major Garcia |
Simó Garcia |
Ferran Garcia de Ferrera |
Johan Garcia de Lorca |
Joan Garcia de Navarra |
Guillem Gascó Jurat 1384 |
Berthomeu Gergut |
Jacme Gil |
Johan Gil Prevere |
Domingo Gingella |
Berenguer Gironés |
Dona Menga Gonsalbeç |
Dona Horracha Gonsalbeç |
Roy Gonsalbeç de Cuyedo |
Pere Gralla |
Pere Granyana |
Berthomeu Gras |
Bernat Guerau |
Bernat Guillem |
Johan Guillem |
Simon Guillem |
Dona Maria Gutierres |
Johan Ivanyeç D'Uverna |
Johan Javaloyes |
Martí Javaloyes |
Jacme Joan D'Olzina |
Pere de La Mata |
Ferrando de Lleo |
Bernat de Lles |
Guillem Llobets |
Pere de Llobets Cavaller |
Johan de Llorca |
Francisco Llorenç |
Fortunyo Lopeç Prevere |
Johan Lópeç
Matheu Lopeç
Doña Menga Lópeç
Garcia Lopeç de Sarasa
Sancho Lopeç de Vaillo Prevere
Garcia de Lorca
Sancho de Lorca
Pere de Luna
Sancho Luques
Dona Maçana
Domingo Maçana
Guillem Maçanet
Matheu Maciá
Paul de Maella(?)
Jacme Manresa
Anthoni Manyes Barber
Na Marinera
Anthoni Martí d'Alacant
Johan Martí Jurat 1384
Alfonso Martí Borras
Garcia Martíneç
Luqués Martíneç
Pere Martíneç
Johan Martíneç
Nicolau Mascarell
Johan de Mena Vicari
Nicholau de Mena
Pere Mingo D'Ocón
Berthomeu Miquel Notari
Domingo Miquel
Guillem de Miralles
Lop de Miralles
mossén Francesch Miro
Bernat de Monço
Domingo de Monço
Bernat Moner Cristiá novell
Guillem de Monistrol
Miquel Monter
Nicholau Monter
Thomás Morelles
Bernat Navarro
Ferrando Navarro
Johan Navarro
Lop Navarro El vell
Pasqual Navarro
Pere Navarro
Ramon Nerta
Johan d' Ortega
Pere d' Oso
Dona Paganeres(?)
Guillem Palau
Berenguer Pasqual
Domingo Pasqual
En Peitaví
Arnau Penedés
Johan de Peralta
Bernat Pere
Johan Péreç El cocó
Dona Maria Pereç
Martín Péreç
Miquel Péreç
Pero Pereç
Aparici Pereç de Tudela
Johan Pereç de Vera
Dona Toda Péreç del Vado
Johan Perevos(?)
Andreu Perpinya
Johan Perpinya
Johan Perpinya Menor
Pere Perpinya
Lorenc Pinyol
Maria Piquereta(?)
Berthomeu Ponç
Ginés Ponç
Sancho de Porta
Guillem de Puig
Jacme Puig
Guillem de Puig D'Espill
Anthoni de Queinans
Berenguer de Quenans
Bernat de Quenans
Jacme Quexans
Alfonsso Quirant
Domingo Quirant
Joan Quirant
Johan Quirant
Pere Quirant
Berenguer Rabades
Aimerich Rabastench
Guillem de Rabastench
En Rainer El vell
Johan de Rea
Garcia Rodrígueç
Johan Rodrígueç
Pasqual Romana
Berenguer Romeu
Arnau Rosanes
Francesch Rotla Almotacén 1384
Ginés Rovira
Guillem Rovira
Goncalo Saeç Sacristá
Berthomeu Salom
Domingo Salomo
Gocalbo Sanches Sagristé
Jaume Sant Martí
Ramon Sant Martí
Andreu de Santa Creu
Ginés de Santa Creu
Bernat Santonja
Miquel Sanxeç
Garcia Sanxeç de Lorca Justícia
Sancho Sanxeç de Lorca
Goçalbet Sanxis
Pere Sanxis
Pero Sanxis de Lisó
Domingo Saragossa
Ramon de la Selva Camisser
Francesch Sepulcre
Dona Serrana
Domingo Suera
Garcia Suera
Pere Suera
Johan Tarí
Pere Tarí
Dona Tarragona
Pericó Terrer
Dona n'Alicsén Tonya
Guillem de la Torre
Pere de la Torre
Jacme Trilles Notari
Berthomeu del Vado
Francesch Vallflor
Pere de Vesques
Peydro del Vicario Notari
Bernat Vidal
Jacme Vistabella
Berthomeu Viudes(?)
Bernat Xerta
Guillem Xerta
Joan Xerta
Maria Xerta
Domingo Xinxilla
 
Este archivo esta basado en el trabajo de À.M. Àlvarez Fortes, "El sentit de la mort en l'Elx medieval"