Censo de La Font d'en Carros de 1646
Anno a Nativitate Domine MDCXXXXIV die vero intitulato octavo mensis novembris en la vila de la font dencarros del present Regne de Valencia per Diego Fuster justicia Frances Part y Pere Vicent Gregori jurats de dita vila en execucio de una carta per los se˝ors elects dels tres estaments del dit e prese3nt Regne de Valenciaa dita vila despachades en 13 de octubre passat del corrent any fonch fet lo manifest de les cases y habitadors que ya en dita vilade La Font, en la forma seguent
Transcripción realizada por Yurgyna Valls
       
Joseph Agut
Viuda De Miquel Geroni Agut
Franšes Albert
Gaspar Almunia

Jaume Almunia
Viuda De Diego Almunia
Domingo Arraiz
Gaspar Aynat

Jaume Boygues
Joan Boygues
Viuda De Bertomeu Bulfego Major
Francisco Degrasia

Andreu Escriva
Antoni Jaume Escriva
Baltazar Escriva
Berthomeu Escriva

Franšes Escriva
Franšes Escriva
Joseph Escriva
Joseph Escriva

Luis Escriva
Miquel Escriva
Pere Escriva
Salvador Escriva

Sebastia Escriva
Sebastia Escriva De Franšes
Thomas Escriva
Viuda De Joan Escriva

Miquel Estruch
Diego Fuster Justicia
Joan Fuster
Phelip Fuster

Antoni Jaume Gregori
Diego Gregori
Joseph Gregori
Pere Vicent Gregori Jurat

Viuda De Joseph Gregori
Viuda De Pere Gregori
Mossen Jaume Marti Vicari De La Vila
Antoni Part

Antoni Jaume Part
Frances Part Jurat
Miquel Part
Clara Pasqual

Juan Pasqual Llaurador, Testigo
Lois Periz
Miquel Periz Menor
Miquel Periz Major

Viuda De Andreu Periz
Franšes Pioger
Viuda Na Sendra
Alfonso Seresola

Vicent Seresola
Viuda Seresola
Laviuda Torres
Vicent Vešes Menor

Esteve Vernet
Franšes Vernet
Vicent Vernet Llaurador, Testigo
 
Totes les quals cases prenen suma de sexanta dos habitadors en dita vila comprenint les dos duplicades que estan en una casa. Lo qual manifest sea fet sense excepcio de persona alguna advertinint que de les cases que en lo manifest pasat se donaren ne falten per ser cases de habitadors solters y haversen anat a altres parts y no viuen ya en la present vila de totes les quals coses inseguint la orde de dita carta per los dits justicia y jurats de dita vila me font request a mi lo notari davall escrit los šertoficos lo dit manifest y autenticas aquell informa nprobanti i rebes acte public lo qual en presencia dels testimonis devall escrits font rebuts en la forma sobredita sent presents per testimonis Joan Pasqual y Vicent Vernet llauradors de dita vila habitadors de tot lo qual certifique yo Vicent Marti de Vešes notari public per autoritat Real esser dit manifest en dita vila los dia mes e any e perque on se vulla fe y sia donada y plenament atribuida lo dit notari mon acostumada demonart signe