Censo de Coves de Vinromá de 1646
Nosaltres Berthomeu Girona llaurador Justicia de la Vila de les Coves de Vin Roma del Maestrat de Montesa, Berthomeu Boix doctor en medecina y Miquel Yranço llaurador Jurats de dita Vila de les Coves, inseguint y complint lo contengud y a nosaltres manat per Don Matias de Balaguer subrrogat de Don Francisco de Ciurana cavaller proffes de la Religio de Nostra Señora de Montesa Governador de la Vila de Sent Matheu ab manto. provehit en vint y hu del corrent mes de dembre certificam com en la dita y present vila de les Coves havem trobat lo numero de les cases y vehins ques seguiran
Transcripción realizada por Juanjo Sales
       
Augusti Agramuntell
Gabriel Agut
Miquel Agut
Joseph Ayguavives

Joseph Benet
Miquel Benet Major
Miquel Benet Menor
Jaume Bertran

Miquel Bertran
Mossen Jaume Bertran
Pere Bertran
Sebastia Blasco

Berthomeu Boix Dr En Medecina
Geroni Boix
Viuda De Geroni Boix
Anthoni Boria

Balthasar Boria
Miquel Boria Menor
Miquel Boria Major
Pere Boria

Viuda De Anthoni Boria
Viuda De Juan Boria
Viuda De Miquel Boria
Paulo Borrell

Phelip Bort
March Anthoni Bou
Joseph Çahera Notari
Pere Calduch

Roch Calduch
Viuda De Thomas Calduch
Jacinto Cucala
Vicent Cucala Llaurador

Vicent Cucala Teixidor
Juan Ebri
Pere Juan Ebri Major
Pere Juan Ebri Menor

Gabriel Eximeno
Joseph Eximeno Major
Joseph Eximeno Menor
Viuda De Andreu Eximeno

Viuda De Jaume Eximeno
Mossen Juan Fayo
Miquel Ferrando
Pere Flenches

Viuda De Miquel Forner
Viuda De Bernardo Franch
Vicent Garcia
Lauteri Giner

Anthoni Girona
Berthomeu Girona
Juan Girona
Miquel Girona

Pere Girona Major
Pere Girona Menor
Viuda De Balthasar Girona
Frances Grau

Anthoni Iranço
Miquel Iranço
Mossen Juan Iranço
Viuda De Anthoni Iranço

Jaume Jover
Urbano Jover
Miquel Llosco
Anthoni Marti

Frances Marti
Juan Marti Major
Juan Marti
Mossen Miquel Marti

Pere Marti
Pere Miralles
Frances Moliner
Geroni Monferrer

Miquel Monferrer
Juan Munyos
Luis Munyos
Pere Munyos

Thomas Munyos
Jaume Mus
Viuda De Pere Mus
Domingo Nos

Jaume Nos
Lazer Nos
Miquel Nos Notari
Miquel Nos Llaurador

Vicent Nos Major
Vicent Nos Menor
Juan Oliver
Viuda De Anthoni Oliver

Juan Puig
Mossen Frances Puig
Viuda De Batiste Puig
Viuda De Cristophol Puig

Viuda De Miquel Puig
Blay Ripolles
Pere Ripolles Major
Pere Ripolles Menor

Vicent Ripolles
Viuda De Juan Ripolles
Joseph Roda
Juan Romeu

Pere Romeu
Pere Salvador
Pobills De Jaume Salvador
Viuda De Gaspar Sans

Batiste Saragoça
Pere Saragoça
Augusti Siurana
Balthasar Siurana

Pere Siurana
Vicent Siurana
Viuda De Juan Siurana
Frances Geroni Thomas

Gaspar Thomas
Guillem Valenti
Frances Valls
Jaume Valls

Sebria Valls
Viuda De Jaume Valls
Guillem Vaquer
Jacinto Vaquer

Jaume Vaquer
Juan Vaquer
Miquel Vaquer
Vicent Vaquer

Joseph Vera
Juan Vera
Viuda De Joseph Vera
Juan Vilaplana

 
Tots los sobredits vehins de dita vila de les Coves prenen suma universal de cent vint y huyt vehins incluses les cases dels capellans y ha en dita vila al pn? dels quals vehins ni ha vint y hu que son persones pobres y com atals se han de socorrer y alguns de aquells demanen per amor de Deu en testimoni de totes les sobre dites coses nosaltres sobre dits Justicia y Jurats de dita Vila de les Coves manam esser feta la pri certificacio a Miquel Nos notari serina ordinari me y de dita vila y abto segell me inpendent segellada datys. En la Vila de les Coves Die XXXI mensis decembris año ana Dm MDCXXXXVY
Perque a totes les sobredites coses ?? fe plena y sia dada y atribuhida yo sobre dit Miquel Nos y autoritat Real per tot lo Regne de data notari publich serina ordinari de dits Justicia y Jurats de dita vila de les Coves posse assi mon afortumat de ???? a signum