Censo de Bussot de 1667
Esta es la verdadera nomina y manifest de tots els vehins y habitadors que de present vihuen y habiten en lo lloch de Busot donada per lo justicia y jurats de dit lloch. Michansant jurament a Nostre Seño Deu guarde per aquells prestat en mans y poder de mi dit notari y comisari real per a les coses infrascrites los quals vehins y habitadors dixeron ser los seguents en virtut de dit jurament.
Transcripción realizada por Agustin Cortés
       
Gabriel Arnau Pagador
Joseph Arnau Pagador
Gabriel Bernabeu Pagador
Lorens Bernabeu Pagador

Marianno Bernabeu Eclesiastico (Presb.)
Antoni Brotons Pagador
Frances Brotons Jurat
Joan Brotons Pagador

Lorens Brotons Pagador
Gaspar Climent Pagador
Joan Climent Balle
Joan Climent De Miguel Justicia

Lorens Climent Pagador
Miguel Climent Pagador
Monserrat Climent Jurat
Pasqual Climent Pagador

Pere Climent Pagador
Thomas Climent Pagador
Vicent Climent Pagador
Viuda De Berthomeu Climent Pagador

Balthazar Espi Eclesiastico (Presb.)
Joan Espi Pagador
Miguel Espi Pagador
Diego Garcia Pagador

Vicent Garrigos Pagador
Frances Giner Pagador
Gabriel Giner Pagador
Gregori Giner Pagador

Joseph Giner De March Pagador
Joseph Giner De Vicent Pagador
Joseph Giner De Joseph Pagador
Joseph Giner De Pere Joan Pagador

Joseph Giner De Gabriel Pagador
Leandro Giner Pagador
Llorens Giner Pagador
Marcos Juan Giner Pagador

Masia Giner Pagador
Pere Giner Eclesiastico (Presb)
Vicent Giner De Nicolau Pagador
Vicent Giner De Vicent Pagador

Vicent Giner De Gaspar Pagador
Viuda De Luys Giner Pagador
Viuda De Vicent Giner Pobre
Joan Gines De Joseph Pagador

Esteve Gramache Pagador
Pere Gramache Pagador
Cristobal Iborra Pagador
Frances Iborra Syndich

Maria Mallor Pagador
Antoni Mayor Pagador
Viuda De Jaume Molina Pagador
Viuda De Vicent Molina Pobre

Antoni Molla Pagador
Joseph Molla Pagador
Joseph Moran Menor Pagador
Joseph Moran Machor Pagador

Jaume Orts Eclesiastico (Rector)
Gabriel Peres Pagador
Antoni Reig Pagador
Andreu Ripoll Pagador

Gaspar Ripoll Pagador
Joseph Ripoll Pagador
Viuda De Antoni Ripoll Pobre
Joseph Roch Giner Pagador

Miguel Seva Pagador
Cosme Soler Pagador
Viuda De Felip Soler Pobre
Pedro Yvorra Pagador