Censo de Catral de 1646
Llista de les casses y habitadors que hi a en lo lloch de Catral feta per Andreu Aguilar llochtinent de Justicia Criminal de la ciutat de Oriola, en dit lloch a l'asistensia de mi Joan Gonsalves de Arias nott[ari] infra escrit feta a quatre dies del mes de novembre any mil siscent quaranta y sis son les seguents.
Transcripción realizada por Karlos Cremades
       
Andreu Aguilar Llochtinent de justicia de susdit
Jaume Aguilar
Miquel AlfajarÝ
Joan Ardit Alferis de dita compa˝ia de cavalls

Mossen Joan Bonete Rector de el present lloch
Pere Caiuelas
Frances Carbonell Soldat de acavall
Antoni Chiva

Gabriel Collar de la Vega Familiar del sant offici y capita de cavalls en dit e pr[esen]t
Pere De la Torre
Gines Escuder
Gines Fabra

Berthomeu Garcia Soldat de acavall
Joseph Garcia
Joachim Gil
Viuda de Miquel Gil Pobra

Andreu Girona
Joan Girona
Thomas Girona
Alonšo Gomez Soldat de acavall

Joan Gomez
Ferrando Gonsalves
Joan Gonsalves
Joseph Gonsalves Soldat de acavall

Gines Grau
Llois Guilabert
Marti Guilabert
Pere Guilabert

Pere Guillem
Franšes Guillo
Joseph Guillo Soldat de acavall
Christofol Llopez Soldat de acavall

Gines Llopez Serrano
Joseph Llorca
Berthomeu Manrressa
Franšes Marques

Alfonšo Martines
Eusebio Martinez
Joan Martinez
Thomas Meder

Joan Montero
Berthomeu Monuera
Franšes Monuera
Jaume Monuera Soldat de acavall

Joan Monuera
Viueda de Berthomeu Monuera
Viuda de Antoni Morales
Diego Paredes

Viuda de Paredes Pobra
Nicolau Perez
Berthomeu Pertussa
Gines Pertussa

Baltazar Pons Soldat de acavall
Merchor Pons
Jaume Rodrigues Soldat de acavall
Joseph Sanchez Soldat de acavall

Antoni Seldra
Berthomeu Serrano Soldat de acavall
Joan Xativa
Viuda de Pere Xativa

 
E yo Joan Gonšalves de Arias per Real autoritat nott[ari] publich certifique que tots los damunt escrits que son sexanta en numero son los que qui de present viguen y habiten en lo p[rese]nt lloch de Catral y que no ni ha mes dels de susdits, en fe de lo qual yo dit nott[ari] posse assi mon sig[ ]ne.