Censo de Biar de 1667
Certifique I fai fe Jo, Joan Joseph Ferriz notari i escriva de [] i Jurat de la present Vila de Biar com la Infranscrita nomina es el verdader manifest de tots los vehins y habitadors que de present vihuen y habiten en dita y present Vila de Biar i en son terme la qual fonch feta y donada per los Justicia y Jurats de dita y present vila presehint Jurament a nostre senyor deu fon per aquells prestat en mans y poder de Nicolau Castell notari tenint poder ab Reals lletres despachades per lo comisari Real del Thesorer de sa Magestat en set de Janer del present any MdCLxvii Los quals vehins y habitadors de la dita y present Vila y son terme aixi ecclesiastichs com seculars son los davall nomenats
Transcripción realizada por Maria Josť Franco
       
Gaspar Adam Pagador
Viuda De Joseph Adam Pagador
Antoni Adan Pagador
Frs Albero Pagador

Viuda De Llois Albero Pagador
Joan Alemany Pagador
Viuda De Gaspar Alemany Pagador
Llluch Algarra Pagador

Geroni Almuyna Pagador
Jaume Almuyna Pagador
Miquel Almuyna Batle
Mossen Thomas Almuyna Eclesiastic

Viuda De Vt Almuyna Pagador
Catarina Alsamora Pagador
Berthomeu Amoros Pagador
Catharina Amoros Pagador

Estesia Amoros Pagador
Frs Amoros De Honorat Pagador
Frs Amoros De Joan Pagador
Frs Amoros De Miquel Pagador

Joan Amoros Pagador
Joseph Amoros Apothecari
Joseph Amoros De Candela Pobre
Joseph Amoros Ferrer

Llois Amoros Pagador
Miquel Amoros Pagador
Pere Amoros De Martinesa Pagador
Viuda De Christofol Amoros Pagador

Viuda De Honorat Amoros Pagador
Viuda De Miquel Amoros Pagador
Viuda De Pere Amoros Pagador
Viuda De Phelip Amoros Pobre

Joana Angela Paya Pagador
March Antoni Richart Notari
Benito Arques Pobre
Matheu Arques Pobre

Miquel Banyull Pobre
Antoni Barcelo Pagador
Christofol Barcelo Pagador
Geroni Barcelo Pagador

Jaume Barcelo Pagador
Joan Barcelo De Conca Pagador
Joan Barcelo Major Pagador
Joan Barcelo De Mollana Pagador

Joan Barcelo De Vaudesa Pagador
Joseph Barcelo De Frs Pagador
Viuda De Frs Barcelo Pobre
Viuda De Joseph Barcelo Pagador

Viuda De Joseph Barcelo Pagador
Berthomeu Bellot De Simo Pagador
Berthomeu Bellot De Jaume Pagador
Damia Bellot Fill Pagador

Damia Bellot De [Quilita] Pagador
Gaspar Bellot Pagador
Jaume Bellot Pagador
Potensiana Bellot Pagador

Simo Bellot Pagador
Viuda De Damia Bellot Pagador
Viuda De Gaspar Bellot Pagador
Viuda De Jaume Bellot Pagador

Viuda De Joseph Bellot Pagador
Joan Beneyto Pagador
Viuda De Pasqual Bernabe Pagador
Jaume Bernabeu Jurat Terser

Lleonor Bernabeu Pagador
Pere Bernabeu Pagador
Vicent Bernabeu Pagador
Pere Blasco Pobre

Berthomeu Bordera Pagador
Joan Bordera Pagador
Joseph Bordera De Collada Pagador
Joseph Bordera De Molina Pobre

Mossen Joan Bordera Eclesiastic
Viuda De Antoni Bordera Pagador
Viuda De Joan Bordera Pagador
Joan Bte Conca Pagador

Viuda De Joseph Cabrera Pobre
Frs Calatayu Pagador
Frs Camarasa Pagador
Gregori Camarasa Pagador

Viuda De Joseph Camarassa Pobre
Christofol Candela Pagador
Frs Candela Pagador
Gaspar Candela Pagador

Jacintho Candela Pagador
Viuda De Llois Candela Pagador
Joseph Canto Pagador
Jordi Carbonell Pobre

Pere Carratala Major Pagador
Pere Carratala Menor Pagador
Viuda De Antoni Carratala Pagador
Joan Castellano Pagador

Diego Claver Pagador
Gines Collado Pagador
Joan Conca Pagador
Joseph Conca Pagador

Viuda De Frs Conca Pagador
Viuda De Joseph Conca Pagador
Viuda De Melchor Conca Pobre
Viuda De Miquel Conca Pagador

Vicent Corbi Doctor En Medecina
Vicent Cortes Pagador
Viuda De Batiste Cortes Pobre
Balthasar Costa Pagador

Benito Costa Pagador
Christofol Costa Pagador
Joan Costa De Pere Pagador
Jordi Costa Pobre

Pere Costa De Joan Pagador
Pere Costa De Joan Pagador
Viuda De Gaspar Costa Pagador
Viuda De Pere Costa Pagador

Antoni Crespo Notari Pagador
Gaspar Crespo Pagador
Joan Crespo Pagador
Miquel Crespo Pagador

Vicent Crespo Pagador
Viuda De Gaspar Crespo Pagador
Menors De Roch Perpinya Pagador
Vicent De Xativa Pobre

Frco Del Valle Pagador
Andres Domene Pobre
Viuda De Frs Domingues Pagador
Joan Donat Pagador

Alonso Estevan Pagador
Christofol Estevan Fill Pagador
Joan Estevan Pagador
Viuda De Christofol Estevan - Pagador

Viuda De Marti Estevan Pagador
Viuda De Miquel Estevan Pagador
Joseph Esteve Pobre
Pere Fabra Pobre

Diego Ferrandis Pobre
Joan Ferrandis Pagador
Joseph Ferrandis Pagador
Viuda De Pere Ferrandis Major Pobre

Berthomeu Ferrer Pagador
Domingo Ferrer Menor Pagador
Domingo Ferrer Major Pagador
Pere Ferrer Pagador

Viuda De Joan Ferrer Pagador
Joan Ferri Pagador
Joseph Ferri Menor Pagador
Joseph Ferri Major Pagador

Gines Ferriz Pagador
Jaume Ferriz Pagador
Joan Ferriz Pagador
Llois Ferriz Pagador

Matheu Ferriz Pagador
Miquel Ferriz Pagador
Mossen Joan Ferriz Eclesiastic
Pere Ferriz Sirugia

Viuda De Giner Ferriz Pobre
Viuda De Joan Ferriz Notari
Viuda De Joseph Ferriz Pagador
Viuda De Llois Ferriz Pagador

Viuda De Pere Ferriz De Richarda Pagador
Viuda De Pere Ferriz De Abdon Pagador
Joan Galbis Pagador
Frco Ganga Pagador

Joan Ganga Pagador
Vicent Ganga Pagador
Joan Geroni Molina Pagador
Joan Gil Romero Pagador

Joseph Gil Martinez Pagador
Pere Gil Bellot Pagador
Joan Girones Pagador
Miquel Girones Pagador

Vicent Girones De Navarra Pagador
Vicent Girones De Miquel Pagador
Viuda De Miquel Girones Pagador
Matheu Gomes Pagador

Alexos Gosalbes Pagador
Felis Grau Pagador
Mossen Llois Guerau Vicari
Pere Guill Pagador

Viuda De Gaspar Guill Pobre
Andreu Gutierrez Pobre
Frs Gutierrez Pagador
Viuda De Llorens Gutierrez Menor Pobre

Viuda De Llorens Gutierrez Major Pagador
Miquel Hernandez Pagador
Pere Herrero Pagador
Juan Insa Pagador

Joan Inyesta Pagador
Isabet Joan Bordera Pagador
Issabet Joan Ferriz Pagador
Pere Joan Alemany Pagador

Pere Joan Ferrer
Pere Joan Estevan Pagador
Pere Joan Bellot Pagador
Pere Joan Sans Pagador

Joan Jornet Pagador
Joan Joseph Perler
Joan Joseph Sentonja Pagador
Pedro Lazaro Pobre

Miquel Llido Pobre
Vicent Llido Fuster
Viuda De Vicent Llido Pobre
Andreu Llopis Justisia

Pere Llopis Major Pagador
Pere Llopis De Andreu Pagador
Damia Lluna Pagador
Jaume Lluna Pobre

Joan Lluna Pagador
Miquel Lluna Pagador
Viuda De Joan Lluna Garrigosa Pagador
Viuda De Joan Lluna Peressa Pagador

Viuda De Roch Lluna Pobre
Angela Lopes Pagador
Gines Lopes Pagador
Mossen Antoni Lopes Eclesiastic

Joan Macia Pagador
Joana Macia Pagador
Balthasar Maestre Pagador
Blay Maestre Pagador

Frs Maestre Pagador
Joseph Maestre De Sirera Pagador
Joseph Maestre De Barcelona Pagador
Joseph Maestre De Balthasar Pagador

Nicolau Maestre Pagador
Pere Maestre Pagador
Viuda De Balthasar Maestre Pagador
Viuda De Nicolau Maestre Pagador

Christofol Marco Pagador
Frs Marco De Gaspar Pagador
Frs Marco De Pere Pobre
Gaspar Marco Menor Pagador

Gaspar Marco Pagador
Joseph Marco Pagador
Viuda De Frs Marco Pagador
Viuda De Joan Marco Pagador

Christofol Martinez Major Pagador
Christofol Martinez De Alonso Pobre
Christofol Martinez Menor Pagador
Gaspar Martinez Pagador

Joan Martinez Ferrer
Llois Martinez De Diego Pagador
Llois Martinez De Barcelona Pagador
Pere Martinez De Santa Pagador

Pere Martinez Major Pagador
Pere Martinez De Arques Pagador
Thomas Martinez Pagador
Vicent Martinez Pagador

Viuda De [Luis] Martinez Pagador
Viuda De Diego Martinez Pobre
Viuda De Frs Martinez Molina Pagador
Viuda De Frs Martinez Pagador

Gaspar Mas De Jaume Pagador
Gaspar Mas De Diego Pagador
Ines Mas Pagador
Jaume Mas De Joan Pagador

Jaume Mas De Diego Pagador
Jaume Mas De Bellota Pagador
Joan Mas Pagador
Miquel Mas Pagador

Mossen Gaspar Mas Eclesiastic
Mossen Joan Mas Eclesiastic
Viuda De Diego Mas Pagador
Viuda De Frs Mas Pagador

Viuda De Gaspar Mas Pagador
Viuda De Jaume Mas Pagador
Viuda De Joan Mas Pagador
Andreu Melo Pagador

Viuda De Joseph Melo Pagador
Gabriel Mira Pobre
Llois Mira Pobre
Antoni Molina Pagador

Assensi Molina Pagador
Berthomeu Molina Pagador
Catharina Molina Pobre
Christofol Molina Pagador

Cosme Molina Major Pagador
Cosme Molina Pagador
Donis Molina Pagador
Geroni Molina Pagador

Joan Molina Moliner
Joan Molina De Melchor Pagador
Joseph Molina Pagador
March Molina Pagador

Melchor Molina Pagador
Miquel Molina De Bordera Pagador
Miquel Molina De Bellota Pagador
Miquel Molina De Vaudesa Pagador

Nadal Molina Pagador
Thomas Molina Pagador
Vicent Molina Pagador
Vicent Molina Pagador

Vicenta Molina Pagador
Viuda De Joan Molina Pobre
Joan Molla Major Pagador
Joan Molla Menor Pagador

Nofre Monllor Pobre
Anna Navarro Pobre
Damia Navarro Pagador
Frco Navarro Pagador

Geroni Navarro Pagador
Joan Navarro De Conca Pagador
Joan Navarro Mayor Pagador
Joan Navarro Tallador

Joseph Navarro Manya Pagador
Marti Navarro Pagador
Viuda De Frs Navarro Pagador
Viuda De Joan Navarro Pobre

Viuda De Marti Navarro Pagador
Joan Pardines Pagador
Diego Parra Pobre
Frs Parra Pagador

Salvador Parra Pagador
Sebastia Parra Pagador
Viuda De Diego Parra Pobre
Gines Pastor Pobre

Gregori Pastor Pagador
Conrrado Paya Pagador
Frs Paya De Miquel Sobrecequier
Frs Paya De Frs Pagador

Gregori Paya Pagador
Guillem Paya Pagador
Jaume Paya Pagador
Joan Paya Major Pagador

Joan Paya Menor Pagador
Miquel Paya Pagador
Viuda De Miquel Paya Pagador
Berthomeu Perez Pagador

Esteve Perez Pagador
Frs Perez De Molina Pagador
Frs Perez De Sirera Pagador
Gabriel Perez Pagador

Gaspar Perez De Sentonja Pagador
Gaspar Perez De Peresa Pagador
Gines Perez Pagador
Joan Perez De Costa Pagador

Joan Perez De Costa Pagador
Llorenso Perez Pagador
Miquel Perez Pagador
Mossen Vicent Perez Eclesiastic

Viuda De Gaspar Perez Pagador
Viuda De Joan Perler Pagador
Viuda De Joan Perler Pagador
Andreu Perpinya Pagador

Gaspar Perpinya De Geroni Mustasaf
Gaspar Perpinya De Gaspar Pagador
Geroni Perpinya Pagador
Joan Perpinya Pagador

Mossen Gaspar Perpinya Eclesiastic
Viuda De Diego Perpinya Pagador
Viuda De Gaspar Perpinya Pagador
Viuda De Geroni Perpinya Pagador

Viuda De Joseph Perpinya Pagador
Viuda De Pasqual Perpinya Pagador
Pere Portell Pagador
Blay Quiles Pagador

Frs Quiles Pagador
Gaspar Quiles Menor Pagador
Joan Quiles De Gaspar Pagador
Joan Quiles De Ribera Pagador

Joseph Quiles Pagador
Mossen Joan Geroni Quiles Eclesiastic
Nofre Quiles Pagador
Pere Quiles Pagador

Thomas Quiles Major Pagador
Thomas Quiles Menor Pagador
Vicent Quiles Jurat Segon
Viuda De Joan Quiles Pagador

Viuda De Miquel Quiles Pagador
Mossen Joseph Reig Retor
Christofol Richart Pagador
Damia Richart Pagador

Joan Richart De Senjoana Pagador
Joan Richart Moliner
Joan Richart De Martinesa Pagador
Joseph Richart De Costa Pagador

Joseph Richart De Dama Pagador
Joseph Richart De March Pagador
March Richart Pagador
Miquel Richart Pagador

Pere Richart De March Antoni Pagador
Pere Richart De Poveda Pagador
Pere Richart De Vaudesa Pagador
Pere Richart De Lledona Pagador

Pere Richart De Camarassa Pagador
Vicent Richart De Joan Pagador
Vicent Richart De March Pagador
Viuda De Antoni Richart Pagador

Viuda De Joan Richart Pagador
Viuda De Pere Richart Major Pobre
Viuda De Pere Richart De Senjoana Pagador
Miquel Rico Pagador

Joan Rois Pobre
Issabet Roman Pagador
Joan Roman Pagador
Pere Roman Pagador

Diego Sanchis Pobre
Jaume Sanchis Pagador
Joseph Sanchis Pagador
Llorens Sans Pagador

Viuda De Llorens Sans Pagador
Joseph Santo Pagador
Antoni Sarrio Pagador
Christofol Sarrio Pagador

Joan Sarrio Moliner
Joan Sarrio De Llois Pagador
Miquel Sarrio Major Pagador
Miquel Sarrio Menor Pagador

Viuda De Christofol Sarrio Pagador
Viuda De Diego Sarrio Pagador
Viuda De Diego Sarrio Pobre
Viuda De Miquel Sarrio Pagador

Andreu Senjoan Major Pagador
Andreu Senjoan Menor Pagador
Antoni Senjoan De Andreu Pagador
Antoni Senjoan De Berthomeu Pagador

Berthomeu Senjoan Major Pagador
Frs Senjoan Pagador
Gines Senjoan Pagador
Pere Senjoan Pagador

Gaspar Sentonja Jurat En Cap
Issabet Sentonja Pagador
Pere Sentonja Pagador
Vicent Sentonja Pagador

Nofre Serda Major Pagador
Nofre Serda Menor Pagador
Joseph Serra Pagador
Viuda De Joseph Sirera Pagador

Nicolau Sirvent Notari Pagador
Gregori Soler Pagador
Miquel Soler Pagador
Remiro Soler Pagador

Vicent Soler Pagador
Viuda De Marti Thomas Pobre
Gonsalo Tortosa Pagador
Melchor Tortosa Pagador

Issidoro Tortossa Pagador
Vicent Tortossa Pagador
Diego Valera Pagador
Diego Vanyo Pagador

Joseph Vauder De Joseph Pagador
Bernabeu Vaudes Pagador
Bernabeu Vaudes De Joan Pagador
Christofol Vaudes De Joan Pagador

Christofol Vaudes De Cosme Pagador
Frs Vaudes Pagador
Gines Vaudes Pagador
Joan Vaudes Pagador

Joseph Vaudes De Cosme Pagador
Pere Vicent Pobre
Frs Vidal Sirugia
Frs Vidal Major Pobre

Roch Vidal Pagador
Viuda De Diego Vidal Pobre
Antoni Ximeno Pagador
Balthasar Ximeno Pagador

Marti Ximeno Pagador
Roch Ximeno Pobre
Viuda De Antoni Ximeno Pagador