Censo de Benipeixcar de 1646
Manifest dels veïns habitadors del lloch de Benipexcar, fet per los justícia y jurats del dit lloch. 1646
Anno anatissime domine millessimo sexcentessimo quadragessimo sexto diebero Intitulato quinto mensi novembris, en presència de mi, Jaume Valentí essent per autoritat real, notari públich per tot lo present Regne de Valencia y dels testimonis davall escrits, personalment comparegueren Domingo Peyró, justícia; Domingo Estrugo y Bernat Borrelló, jurats del lloch de Benipexcar, orta de Gandia, los quals me requirexen los rebés acte públich de comparecència de la carta despachada per los vostres senyories, senyors elets dels tres estaments de la ciutat y Regne de València, als dits justícia y jurats del dit lloch de Benipeixcar, setze del mes de octubre proxime passat feren lo manifestat infraescrits dels vehins y habitadors del dit lloc de Benipexcar lo qual es del [sic] sèrie y tenor que es seguex:
Transcripción realizada por Emili Selfa, març de 2010.
Revisió: Joan Iborra
       
Antoni Azo
La Viuda Barrilara
Bernat Borrelló
Juseph Borrelló

Luch Borrelló
Batiste Bretó
Domingo Bretó
Juan Bretó

Batiste Bufante Menor
Batiste Bufante Mayor
Domingo Bufante
Domingo Estrugo

Juan Estrugo
Juseph Estrugo
Pere Juan Ferreyró
Francès Gay

Juan Icart
Francisco Isnardo
Esteve Mafe
Jaume Montagulló

Alexit Orella
Maria Panero Viuda
Benito Peyró
Domingo Peyró

Francisco Peyró
Jaume Romera
Juseph Saçio
Batiste Vellifo

Juseph Yvanyes
 
Del qual manifest de dits veïns y habitadors del dit lloch de Benipexcar, a instància y requesta dels dits justícia y jurats de dit lloch, rebí en la conformitat de supra referits en lo dit lloch los dia, mes, any del uper [sic] referit essent presents persones testimonis a dites coses Francisco Alonso, sastre, y Juan de [estilesuanit] Saby. de Gandia