Censo de Beniopa de 1646
Anno anatissime domine millessimo sexcentessimo quadragessimo sexto diebero Intitulato quinto mensi novembris per observació y execució de lo dit post y ordenat per los señors elets dels tres estaments del Regne de València. Ab carta missiva y segellada ab lo cello real de dits señors elets despachada de la insigne ciutat de València en tretze del propassat mes de octubre del present y corrent any y insiguint la ordinació contenguda en dita precalendada carta, certifique yo, Miquel Arcayna, notari públich per tot lo present Regne de València, com Jaume Sabater, justícia del lloch de Beniopa, Francès Fort y Anthoni [Pisant] (1) jurats de dit lloch, anaren per tot lo lloc de Beniopa de casa en casa per a escriure los noms y cognoms de les persones que habiten en dit lloc per a què ab certinitat comte a [bdres] (vostra sneyories) de les cases que huy en dia ex[is]tent[s] y de present habiten per no haver-ne mes se ha trobat en dit lloch, comensant a numerar-les de la part de Santa Anna los vehïns y cases següents.
Transcripción realizada por Emili Selfa, març de 2010.
Revisió: Joan Iborra
       
Anthoni Agut
Batiste Agut
Viuda Aparícia
Miquel Bondia

Lluch Braco
Jusep Briguero
Jusep Bunio
Andreu Capó

Jaume Castellà
Jusep Castellà
Francès Fort
Anthoni Frican

Arsu Garcia
Jaume Garcia
Juan Gomes
Jaume Gregori

Jaume Gregori
Guillem Jacamo
Mossèn Miquel Lluch Retor
Pere Mafé

Agostí Martí Menor
Agostí Martí Major
Berthomeu Mendosa
Vicent Miret

Vicent Orella
Anthoni Orengo
Juan Orengo
Juan Pomar

Juan Quintano
Batiste Rata
Jusep Rovira
Efrem Sabater

Jaume Sabater
Viuda De Juan Sabater
Nofre Urgellés
Jordi Vega

 
Sota les quals cases, vehïns y habitadors de dit lloch de Beniopa, fon trenta-sis cases y vehïnes, fet dit arancel com del [uta] dit per dit justícia y jurat de dit lloch de Beniopa. Y així, yo, dit Miquel Arcayna, notari, ho certifique en fe y testimoni de lo qual yo, dit notari, yo ne assí mon acoformat.
* El jurat Anthoni [Pisan] i el veí Anthoni Frican són la mateixa persona.