Censo de Beniarrés de 1646
"Memoria del manifest de les cases del lloch y Universitat de Beniraes fet en lo present añy 1646 en 9 de octubre les quals son les seguents: Lo present trellat de manifest de les cases del lloch y Universitat de Beniraes esta tret de son original registre y de propia ma escrits fefahent per mi Cristofol Guitart escriva de Justicia y Jurats de dita Universitat de Beniraes y perque en tota part plena fe y sia donada y atribuida posse assi mon sig_ne.?
Transcripción realizada por
       
Joan Aliques
Jaume Bañuls
Agosti Calbo
Lluis Calbo

Joan Capsir
Jaume Cloquell
Frey Joseph Comes Rector
Joseph Enguix

Frances Escriva
Joan Geroni Fenollar
Gines Garcia
Cristhófol Giner Balle

Vicent Gosalbes
Marti Guerola
Vicent Guerola
Frances Jorda

Joseph Jorda
Pere Jorda
Jaume Juan
Bernabeu Llopis

Berthomeu Llopis
Jaume Martines
Joseph Martines
Joan Mas

Viuda Na Miquela Y Son Germa
Joan Mir
Lluis Miralles
Miquel Monjo

Pere Juan Moya
Viuda Na Moya Y Son Gendre
La Viuda Na Nadala Y Son Gendre
Miquel Navarro

Andreu Oltra
Primo Nicolau Oltra
Viuda Na Palaua
Berthomeu Planes

Joan Sanchis
Joan Teixidor
Lluis Thomas Y Son Germá
Miquel Thomas Y Joseph Thomas Son Germá

Miquel Thomas Major Y Son Gendre
Vicent Valor