Censo de Bellreguard de 1646
Anno anativitate domini millessimo sexcentessimo quadragessimo sexto, die vero intitulato quinto mensis novembris. Per observació y execució de lo dispost y ordrenat per los señors Elets dels tres estaments del Regne de València, ab carta misiva y sagellada ab lo sello Real de dits señors Elets, despachada de la insigne ciutat de Valènsia en tretse del propassat mes de octubre del present y corrent any; y inseguint la ordinació contenguda en dita carta certifique yo, Domingo López, notari publich per tot lo present Regne de València, como Simó Costa, Justízia del lloch de Belreguart, Estevan de San Matheu y Pere March, Jurats del dit lloch de Balreguart, de casa en casa, per a scriure los noms y cognoms de les persones que habiten en dit lloch, per que ab certeritat conste ab scrits de les cases que huy en dia habiten y extan habitant y, en ja no haver-ni més, se ha trobat en dit lloch comensant a numerarles de la una part del lloch a l?altra los vehins y cases seguents:
Transcripción realizada por Ester Garcia
       
Donya Anthonia (ilegible)
Baltista Ahuir
Joseph Amorós
Viuda Amorosa

Franses Arnau
Joseph Badia
Agustí Ballester
Jaume Castany

Joseph Castillo Major
Joseph Castillo Menor
Lluis Costa
Simó Costa

Pere Eximeno Balle
Anthoni Frasquet
Berthomeu Julià
Franses Lleges

Alfonso Llinares
Baltista Llinares
Joseph Llinares
Pere Juan Llinares

Pere Juan Llinares Major
Viuda de Gaspar Llinares
Andreu Llobregat
Berthomeu Llobregat

Miquel Llorens
Pere March
Pere Martí
Hieroni Martínez

Jaume Martínez
Viuda Na Ballestera
Viuda Na Bonanada
Viuda Na Pasquala

Viuda Na Pastora
Viuda Na Pellisera
Sebastià Negre
Pere Paris

Joseph Pelliser
Jacinto Roldan
Franses Rosello
Berthomeu Rostoll

Viuda de Vicent Rostoll
Esteve Sant Matheu
Mosen Vicent Sanz Rector
Estave Seguy

Pere Sepulveda
Berthomeu Serrano
Cristófol Serrano
Joseph Serrat

Nofre Serrat Major
Nofre Serrat Menor
 
Totes les quals casses vehines y habitadors de dit lloch de Belreguart son cinquanta una cases y vehins. Fet dit aransel com dalt està dit per dits Justicia y Jurats de dit Lloch de Balreguart, y així yo, dit Domingo López notari, ho certifique, en fee y testimoni de lo qual yo dit notari posse assí mon sig+ne.