Censo de Barcheta de 1667
Esta es na verdadera nómina i manifest de estos vehins i habitadors del lloc de Barxeta donada per lo justicia y jurats de dit lloch michansant jurament a nostre señor Deu guarde per aquells presentat en ma y poder de mi dit notari y comisari de de sus dit per a les coses infraescrites los cuals vehins y habitadors dixeren ser los seguents en virtut de dit jurament
Transcripción realizada por Angel Sáez
       
Joan Bonaventura Pobre
Vicent Bonaventura
Esteve Carrió
Joseph Cuco

Josef Esparsa Pobre
Joseph Esparza Justicia
Jaume Font
Mossen Inasio Garcia Retor

Joseph Garsia
Ylario Garsia Jurat
Joan Mas
Miquel Moncho Batlle

Frances Sparsa
Bertomeu Ubeda
Joan Ubet
Marti Ubet Jurat