Censo de Novelé de 1667
Esta es la verdadera nómina y manifest de los veins y habitadors del lloc de Novelle donat per Joseph Sanchís justicia, Frances Garcia jurat de dit lloch michansant jurament a nostre senyor Deu guarde per aquells presentat en mans y poder de i dit notari y comisari per a les coses infraescrites los cuals vehinsy habitadors dixeren ser los seguents en virtut de dit jurament
Transcripción realizada por Angel
       
Pere Arandiga Pagador
Melchor Bru Jurat
Batiste Marti Pagador
Antoni Miralles Rector

Abdon Mora Jurat
Joan Sanchis Pagador
Antonio Sapena Pagador
Frances Vila Jurat

Joan Vila Pagador
Vicent Vila Pagador