Censo de Llanera, Cayaent y Carbonell de 1667
Esta es la verdadera nómina manifest de tots los vehins i habitadors del lloc de Llanera Cayaens y Carbonell donada per lo justicia y jurats de dita Baronia michansant jurament a nostre señor Deu guarde per aquells presentat en ma y poder de mi dit notari y comisari de de sus dit per a les coses infraescrites los cuals vehins y habitadors dixeren ser los seguents en virtut de dit jurament
Transcripción realizada por Ángel
       
Frances Albentosa Pagador
Pere Badia Pagador
Bertomeu Ballester Pagador
Na Ballestera Viuda

Joseph Beneyto Pagador
Gaspar Blanquer Jurat
Jordi Blanquer Pagador
Na Blanquera Viuda

Frances Bolinches Pagador
Andreu Bollinches Pagador
Joseph Bonete Pagador
Pere Bonete Pagador

Mossen Cristofol Bru Rector
Francisco Cantos Pagador
Joan Capilla Pagador
Joseph Capilla Pagador

Luys Casanova Pagador
Mateu Cebria Viuda De
Joan De Cuenca Pagador
Joseph Diez Pagador

Antoni Joan Faura Pagador
Joan Just Pagador
Pascual Just Pagador
Pere Just Pagador

Simo Llopis Pagador
Pedro Lopez Pagador
Gaspar Marti Pagador
Joseph Marti Menor

Joseph Marti Major
Pere Martí Pagador
Joan Martinez Jurat
Miquel Martinez Justicia

Joseph Molla Pagador
Francisco Navarro Pagador
Sebastia Navarro Pagador
Miguel Perez Pagador

Geroni Sanchis Pagador
Joan Sanchis Pagador
Joseph Sanchis Batlle
Simo Sanchis Viuda De

Andreu Torrella Pagador