Censo de Balones de 1667
Esta es la verdadera nomina y manifest de tots los vehins y habitadors del loch de Balones donada per lo justicia y jurats de dit loch michansant jurament a nostre Señor Deu [ga] per aquells prestat per mi lo nottari y comissari real per a les coses infrascrites los quals vehins y habitadors dixerent ser lo seguent en virtut de dit jurament
Transcripción realizada por Ximo Cebolla
       
Vicent Bernabeu Justícia
Christofol Blanes
Mosen Joan Batiste Blanes Retor
Pere Vicent Ferrandiz

Na Ferri Viuda
Thomas Ferri Loctinent
Pere Llobregat
Gregori Marti

Esteve Martinez
Na Mira Viuda
Felip Monllor
Christofol Rodrigues

Blay Segura
Felip Segura
Frances Segura
Miquel Segura

Na Segura Viuda
Thomas Segura
Roch Sempere Jurat
Roch Sempere

Sebastia Valles