Censo de Beniarrés de 1667
Esta es la verdadera nomina y manifest de tots los vehins y habitadors del present loch de Benirahes donada per lo justicia y jurats de dit poble migansant jurament a nostre Señor Deu [efa] per aquells prestat en mans y poder de mi dit notari comissari real per a les coses infrascrites los quals vehins y habitadors dixeren ser los seguents en virtut de dit jurament.
Font: original escanejat a svgh
Transcripción realizada por
       
Joan Aliques Pagador
Salvador Banulls Pagador
Vídua Na Buades Pobre
Agusti Calbo Pagador

Antoni Calbo Pagador
Agustí Capsiri Pagador
Blai Carbonell Pagador
Vídua Na Enguixa Pagador

Frey Miquel Garrido Retor
Vídua Na Gerola Pagador
Christofol Giner Pagador
Vídua Na Gironesa Pagador

Vídua Na Gordana Pagador
Vicent Gosalbes Jurat Pagador
Jaume Joan Justisia Pagador
Bernabeu Llopis Pagador

Berthomeu Llopis Pagador
Joseph Martines Pagador
Pere Martinis Jurat Pagador
Franses Miquel Pagador

Vídua De Vicent Miquel Pagador
Luis Miralles Pagador
Felip Moncho Pagador
Miquel Moncho Pagador

Joseph Nadal Pobre
Masia Nadal Pagador
Joseph Oltra Pagador
Antoni Orts Pobre

Pere Pla Pobre
Batiste Rovira Pagador
Miquel Sanchis Pagador
Vídua Na Sanchisa Pagador

Jaume Thomas Pagador
Joseph Thomas Pagador
Luis Thomas Pagador
Miquel Thomas Balle Pagador

Miquel Thomas Major Pagador
Miquel Thomas Menor Pagador
Nofre Valor Pagador
Vídua Na Valora Pagador

Antoni Vilaplana Pagador
 
Ximo Cebolla