Censo de Villamarxant de 1646
Anno a nativitate domine millessimo sexcentésimo quadragessimo sexto die vero Intitulato undessimo mensi novembris comparent davant de mi lo notari y testimonis infrascrits Domingo Liserazo en nom y com a jurat mayor de la present vila de Villmarchant el qual em requerí a mi Lluis Pascual notari lin rebera manifest de les cases y vehins de dita y present vila el qual en condinent li fonch rebut en presensia dels testimonis a la forma següent, primer foren contades les cases en dita villa cinquata y dos cases de vehinat en les quals habiten los vehins següents:
Transcripción realizada por Olivier Soriano
       
Francisco Andres
Viuda de Andreu Barçelo
Viuda de Bernat Barlas
Batiste Blasco

Juan Cardell
Francés Catala
Simó Catala
Francés Cristofol

Juan Dares major
Juan Dares Menor
Viuda de Juan de Fayos
Viuda de Martín de Soria

Miguel Emperador
Miguel Ernandez
Berthomeu Estrany
Berthomeu Ferrandiz

Geroni Ferrandiz
Geroni Ferrando
Batiste Fortea
Francés Garsia

Domingo Granell
Joseph Guardiola
Pere Joan Martí
Domingo Liserazo

Berthomeu Llopis
Juan Lluch
Juan Martínez
Mosen Berthomeu Martinez Rector

Pere Matinez
Jaume Mestre
Francés Moença
Francés Morera

Viuda de Juan Mursiano
Miquel Navarro
Pere Perez
Visent Pertufo

Visent Peyro
Juan Pou
Mateu Ridaura
Alonso Robredo

Joachim Roger
Joseph Sales
Pere Sales
Gaspar Sanço

Pere Joan Sanço
Viuda de Joseph Sanço
Joseph Tatay
Pere Tobies

Anthoni Torres
Viuda de Frances Vila
Joseph Vilar
 
...y Lluís Pascual notari infraescrit el qual viu y habita en la casa y compañia del dit Francés Maensa que fet suma lo dels vehins fan la suma de cinquanta y tres vehins de tot lo cual per mi dit notari me fonch rebut....publich per haverne memoria en lo esdevenedor en la dita vila dies mes y any de susdits sen presents per testimonis Geroni Ferrandiz y Miquel Ernandez de dita vila . In quorum fidem ego Ludovicus Pasqual nott. Regio nott.. publicuis hei pono meu signe