Censo de Torrent de Xátiva de 1667
Esta es la verdadera nómina y manifest de tots los vehins y habitadors que de present viuhuen y habiten en lo lloch de Torrent de Xativa, la qual fonch donada per Gabriel Martinez, justicia, Thomás Sanchis y Antoni Conexero, jurats, de dit Lloch. Michansant jurament a nostre Señor Deu per aquells prestat en mans y poder de mi dit Castell, comissari real per a el dret de maridatje de la Serenisima Infanta doña Margarita Maria de Austria ab lo Serenissim Leopoldo segón, Rey de Romans y Emperador de Alemania, los quals vehins y habitadors dixeren ser los saguents en virtut de dit jurament.
Transcripción realizada por
       
Pere Albiñana
Joan Apellido ilegible
Viuda de Apellido ilegible
Francés Benet

Francés Bernat Machor
Antoni Conexero Jurat
Na Garcia
Joan Huesca Pobre

Pere Insa
Joseph López
Andreu Martinez
Gabriel Martinez Justicia

Joseph Martinez Menor
Joseph Martinez Machor
Esperança Pando
Francés Pando

Benito Sanchis
Thomás Sanchis Jurat
 
Feranado Belda