Censo de Sanet y Negrals de 1667
Esta es la verdadera nomina y manifest de tots los vehins y habitadors que de present vihuen y habiten en los lochs de Sanet y Negrals laqual donada per los jurats de dits lochs. Michansant jurament a nostre Señor Deu fa peraquells prestat en mans y poder de mi dit not. y comissari real pera les coses infrascrites losquals vehins y habitadors dixeren ser los seguents en virtut de dit jurament.
Transcripción realizada por Antonio Arlandis y Juan Ramón Perez
       
Antoni Ballon Jurat
Christofol Ballon
Domingo Ballon
Joan Bausa Juez de Negrals

Joan Bausa menor
Jaume Boch
Miquel Bosch major
Miquel Bosch menor

Joan Gadea
Vicent Gadea Jurat
Nicolau Lorens
Frances Marco

Frances Mestre
Andreu Mut Justicia
Batiste Olivares
Joan Oliver

Frances Viciano
Vicent Viciano