Censo de Ráfol de 1667
Esta es la verdadera nomina y manifest de tots los vehins y habitadors que de present vihuen y habiten en lo present loch del Rafol laqual donada als justicia y jurats de dit. Michansant jurament a nostre Señor Deu fa peraquells prestat en mans y poder de mi dit not. y comissari real pera les coses infrascrites losquals vehins y habitadors dixeren ser los seguents en virtut de dit jurament.
Transcripción realizada por Antonio Arlandis y Juan Ramón Perez
       
Berthomeu Catala
Miquel Escuder
Roque Ferrando Jurat
Gabriel Ferrer

Jaume Ferrer
Vª de Jaume Ferrer
Berthomeu Ginestar
Joan Luch

Pere Nadal
Frances Pastor Balle
Miquel Pastor
Jaume Rovira Justicia

Luys Rovira
Vicent Sisquert
Mossen Luys Vidal Rector