Copia dels vehïns y habitants de la vila y Condad de Castellar Olim Quesa 1646
Die tercio, mensis novembris, anno a nativitate domini MDCXXXXVI. En la vila y Condad del Castellar olim quesa en presencia de mi Pere Barberà de Benabarre notari escrivà de dita vila. Personalment comparegueren Alonso García jutga y Berthomeu Carbo menor de dies altre de lo jurats de dita vila y Condad los quals obtenguerant ab una carta dels elts dels tres estaments de la Ciutat y Regne de València, sellada y firmada de aquells dada en València a tretze dies del propassat mes de octubre en cab la qual ordenen y manen a dits jutga i jurats remeten a dita ciutat en mans de don March Anthoni Orti Secretari de dits tres Estaments, per a quinze dies del present mes copia y memoria dels vehins y habitants de dita vila y Condad. Signada y fe faent, fan dir Registre y Memoria de vehins en la forma següent:
Transcripción realizada por Lluís Dordal
       
Berthomeu Albuixech
Luis Albuixech
Vicent Albuixech
Pere Bausa

Agosti Blanquer
Berthomeu Carbo
Berthomeu Cebria
Joseph Correeger

Viuda de Marti Correger
Berthomeu Crabo Mayor
Beltran de Sala
Luis Egea

Matheu Galvis
Alonso Garcia
Agosti Loprez
Luis Millan

 
Tots los quals contenguts en lo present memorial y Registre fant suma de setze venís y caps de cases en dita vila y Condad del Castellar olim quesa