Censo de Abbat (Manuel) de 1667
Esta es la verdadera nomina y manifest de tots los vehins y habitadors que de present vihuen y habiten el lo lloch de Abbat la qual fonch donada per Francisco Candela justicia y Joan Antoni Manera jurat del lloch de Torreta per absencia del justicia y jurat del dit lloch de Abbat. Michansant jurament a nostre Señor Deu guarde per aquells prestat en mans y poder de mi dit Nicolau Castells notari comisari pera el dret de maridatje de la Serenissima Infanta doña Margarita Maria de Austria ab lo Serenissim Leopoldo Segon Rey de Romans y emperador de Alemania los quals vehins y habitadors dixeren ser los seguents en virtut de dit jurament
Transcripción realizada por Rafael Martinez Pagán
       
Joseph Albella Pagador
Vicent Alberola Pagador
Vicente Carreres Pagador
Batiste Esteve Justicia

Na Ferranda Viuda
Martí Jaume Pagador
Pere Matheu Pagador
Francés Ripoll Pagador