Versió desembre 2013

Aquesta indexació es va començar el mes de juliol del 2013 i es va finalitzar el desembre del 2013 (amb alguns llibres pendents de possibles modificacions de Family Search)
Les dades estan classificades prenent com a referència els llibres digitalitzats de Family Search. A sota de cada llibre hi ha comentaris si s'observa alguna anomalia.
A cada cel·la s'indica la pàgina on s'inicia la lletra especificada de l'any que hi consta. D'aquesta manera es pot fer un accés ràpid observant el contingut de cada cel·la.
Cada referència està vinculada a la seva pàgina de Family Search. Possibles canvis futurs a Family Search n'invalidaria els enllaços. Esperem però que els llibres es mantinguin amb la mateixa estructura.
A l'índex de defuncions hi ha alguns llibres no indexats. Són els de color marró clar. Hem detectat que alguns llibres molt voluminosos els van dividint per fer-los més petits i accessibles canviant la seva numeració.
És per aquest motiu que anirem afegint aquestes noves indexacions quan detectem que es produeixin modificacions.

Ésta indexación se inició en julio de 2013 y se terminó en diciembre de 2013 (con algunos libros pendientes de posibles modificaciones en Family Search)
Los datos estan clasificados tomando como referencia los libros digitalitzados de Family Search. Debajo de cada libro hay comentarios si se observa alguna anomalía.
En cada celda se indica la pàgina donde se inicia la letra especificada del año que consta. Así se puede hacer un acceso rápido observando el contenido de cada celda.
Cada referencia está vinculada a su página de Family Search. Posibles cambios futuros en Famiily Search invalidaria los enlaces. Esperemos que los libros se mantengan con su misma estructura.
En el índice de defunciones hay algunos libros sin indexar. Hemos detectado que algunos libros muy voluminosos los van dividiendo para hacerlos más pequeños y accesibles cambiando su numeración.

Es por eso que iremos añadiendo éstas nuevas indexaciones cuando detectemos que las modificaciones se produzcan.

 

Hi hem treballat:
Hemos trabajado

Mercè Fernàndez
Oriol Janer
Gloria Molins
Paco Osete

Podeu difondre i distribuir lliurement aquest arxiu
Este archivo se puede difundir y distribuir libremente